Oferta

Prowadzę psychoterapię indywidualną w nurcie psychoanalitycznym.
Psychoterapia przeznaczona jest dla osób dorosłych w zakresie następujących zaburzeń i trudności:

 • niskie poczucie własnej wartości, nieśmiałość, lęk przed odrzuceniem
 • przeżywanie niepokoju i lęku, zagrożenia
 • problemy małżeńskie i partnerskie
 • problemy z własną asertywnością i zależnością od innych
 • trudności w przeżywaniu i wyrażaniu emocji
 • obniżenie nastroju
 • trudności w nawiązywaniu kontaktów
 • trudności w adaptacji do zmian
 • problemy wychowawcze
 • brak umiejętności w nawiązywaniu kontaktu z własnym dzieckiem
 • doskonalenie metod wychowawczych
 • trening asertywności

 

Konsultacje – jedno lub dwa spotkania wstępne pozwalające określić naturę problemu i zaproponować najbardziej odpowiednią formę pomocy; Konsultacje służą także ewentualnemu wskazaniu innego specjalisty lub innego kierunku postępowania. W trakcie pierwszego spotkania zawierany zostaje słowny kontrakt terapeutyczny, czyli umowa dotycząca warunków (celów terapii, częstotliwości spotkań, płatności itp.).

Porada psychologiczna – jednorazowe spotkanie o charakterze spotkania interwencyjnego (nagła potrzeba szukania pomocy, wsparcia, zorientowania się w problemie swoim lub swoich bliskich).

Terapia indywidualna – jest procesem leczenia zaburzeń psychicznych i somatycznych, spowodowanych dotychczas nie rozwiązanymi konfliktami wewnętrzpsychicznymi, uświadamianymi lub nie uświadamianymi, wymagająca od pacjenta współpracy i zaangażowania, odbywająca się w relacji psychoterapeutycznej opartej na rozmowie. Jest to zamierzone korygowanie zaburzeń czynności organizmu środkami psychologicznymi. Psychoterapia to taki sposób bycia z inną osobą, który sprzyja zdrowym zmianom i ułatwia rozwój. Celem psychoterapii może być osiągnięcie poprawy w zakresie objawów ( zmiany zachowania, polepszenie kontaktów z innymi ludźmi) lub poprawy polegającej na zmianach postaw i pewnych cech osobowości.

Zajęcia z elementami „Szkoły dla rodziców”– są to spotkania indywidualne bądź grupowe w trakcie, których zostaną omówione różne postawy rodzicielskie, metody wychowawcze. Uczestnicząc w spotkaniach rodzic otrzyma kompendium wiedzy dotyczącej zagrożeń na jakie może natknąć się dziecko i jego rodzice oraz posiądzie wiedzę umożliwiającą nawiązanie prawidłowej relacji rodzic – dziecko.